rick filosofeert

elitair, elegant, arrogant, sinds 14 mei 1977

Sensi Tournament

On saturday I organised the dutch open Swos Championships. On the special mini-site you read the reports and find all the results. Read More...

Games in de Kunstbijlage

Gestuurd naar de Volkskrant

De discussie of Games nu eigenlijk kunst is (Kunstbijlage, 9 maart), wordt op serieuzere gamesfora (ik weet het, het klinkt als een paradox) regelmatig gevoerd. Zeker is dat deze niet gezocht moet worden gezocht in imitaties van de filmindustrie, waar de speler aan de leidende hand wordt genomen langs een voorgeschreven verhaal. Immers, of het verhaal zit in de weg van het verhaal, of het verhaal zit in de weg van het spel.

Voor mij zit de kunst juist in de confrontatie tussen de speler en het spel. Net zoals in elk ander kunstwerk, moet het gevoelens en gedachten oproepen. Een mooi recent voorbeelden zijn Osu! Tatakae! Ouendan! op de Nintendo DS, waar de speler ritmisch een mannelijk Japans Cheerleadingteam begeleid op Japanse Pop. (een ervaring die ik iedereen kan aanraden)Toch zijn er ook spelen die voldoen aan het beeld de klassieke beeldende kunst. Zo is er Jet Set Radio (Sega, 2001), een cult-klassieker voor de Dreamcast. Deze game is geheel gestyled in Cell-Shading, een techniek later overgenomen door de filmklassier Sin City (Rodriquez/Miller, 2005). Er is dus hoop voor de liefhebber die verder kijkt dan de standaard genres, zoals geldt voor elke vorm van cultuur.

Alizee

Een lekker video'tje om de week mee te beginnen.

Parkeren

We zijn een actie begonnen voor betaald parkeren in Lombok. Zie de discussie hier op Lombox


Geacht Wijkbureau,

Hierbij bieden wij u 20 handtekeningen aan van huishoudens in de Lombok-, Riouw- en Ternatestraat. Allen willen graag dat de gemeente een draagvlak onderzoek haalt voor betaald parkeren in Lombok. Conform het gewijzigde parkeerbeleid is een signaal van 20 handtekening afdoende voor de een draagvlak onderzoek.

Hiervoor geldt de volgende motivatie

- De vorige draagvlakmeting in 2003 was voor de gehele wijk. De resultaten voor de groep van straten rond de Lombokstraat was significant anders.
- Sinds de wijziging in het parkeerbesluit kan een draagvlak meting ook voor een deel van een wijk gelden.
- De vragen in het draagvlakonderzoek van 2003 legden de nadruk op de kosten die het voor de bewoners zou meebrengen, niet op de eventuele voordelen.
- De leefbaarheid in de genoemde straten is als gevolg van de alsmaar toenemende parkeerdruk afgenomen.
- De veiligheid is in de genoemde straten als gevolg van auto’s op zoek naar een parkeerplaats afgenomen.
- De meeste overlast is op zaterdag, wanneer door bezoekers fout geparkeerd wordt. Door de week zijn er minder problemen, aangezien er dan slechts bewoners zijn. Door betaald parkeren zou dit meer gestructureerd worden.
- Het betaald parkeren in de straten van de kop van Lombok heeft een nadelige werking gehad op de straten voorbij het betaald parkeren. Betaald parkeren zou een evenwichtigere verdeling mogelijk maken.
- Uit gesprekken met politieagenten bleek dat zij zich vooral concentreerden op plekken waar betaald parkeren ingevoerd was, aangezien daar een makkelijk grond voor boetes te vinden was. Dit gaat ten koste van de straten waar het niet is ingevoerd.
- In de financiële bijlage van de parkeernota staat vermeld dat het de bedoeling is om per 1-6-2006 betaald parkeren in te voeren in Lombok

Hoogachtend,Rick Lindeman
Celine Bell

Op ontdekkingstocht door Afval

nieuwsbrief

Toen ik onlangs de milieustraat in Utrecht betrad in mijn frambozenrode opel corsa'tje, moest ik een hindernisparcours afleggen. Als een ware Schumacher ontweek ik de op straat geplaatste banken en neervallend puin. Toen ik thuiskwam, leek ze mij verontwaardigd aan te kijken. "Zo'n milieustraat moet toch beter aan te leggen zijn", dacht ik. Het blijkt ook te kunnen, want het taakveld Afval voert een regeling uit die gemeenten stimuleert de scheiding van afval te verbeteren.

Het taakveld afval heeft drie opdrachten. Dit zijn: Uitvoering Afvalbeheer, het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) en de opdracht Duurzame Bedrijfsvoering Overheden (DBO). Er werken ongeveer 90 mensen in het taakveld, waarvan 30 in Utrecht en 60 in Den Haag, verdeeld over 5 opdrachtteams. Het is voortgekomen uit de wens van VROM alle spelers in de afvalsector te verenigen. Hiervoor zijn begin 2005 een aantal mensen van VROM en het afvaloverlegorgaan (AOO) overgegaan naar SenterNovem.
"De afvalsector is vanuit het milieubeleid een belangrijke sector" zegt Els Janse, taakveldmanager Afval, " Dat is de reden dat vooral het inzamelen, verwerken en transport van afval goed geregeld moet worden". SenterNovem fungeert voor de sector en voor de overheden als kenniscentrum en registreert en reguleert afval transporten. Binnen het taakveld Afval geven we vergunningen af voor het vervoeren van afval: het Landelijk Meldpunt registreert in opdracht van de provincies de nationale transporten en Uitvoering Afvalbeheer verstrekt vergunningen voor de internationale transporten (EVOA).
Uniek is de manier hoe het taakveld aan beleidsadvisering doet. Omdat VROM vaak behoefte heeft aan ondersteuning is in de opdracht het kennisvouchersysteem opgezet. Als VROM iets wil weten, kan het een voucher inleveren. SenterNovem zoekt dan het beleidsvraagstuk uit. Dit kan zowel een simpele uitvoeringsvraag zijn als het maken van een beleidsnotitie. "Je moet alleen nooit op de stoel van de beleidsmaker gaan zitten, maar de informatie en opties aandragen op basis waarvan de overheid het beleid kan maken" vertelt Loes Marinussen, opdrachtmanager Programma’s van Uitvoering Afvalbeheer.

Het opdrachtteam Programma’s van Loes is een onderdeel van Uitvoering Afvalbeheer. Enthousiast vertelt ze hoe ze, gefinancierd door VROM én door het bedrijfsleven, gemeenten helpt hun afvalbeleid te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het invoeren van tariefdifferentiatie, het doen van bewonersonderzoeken of een communicatiecampagne hoe om te gaan met afval scheiding. Nieuw is ook het programma Aanpak Zwerfafval, waarin gemeenten subsidie kunnen krijgen om een actieplan op te stellen hoe ze hun stad schoner krijgen. Ook is er het programma duurzame bedrijfsvoering overheden, waarin wordt getracht de overheidsorganen hun inkoop-, energie- en mobiliteitsbeleid op een duurzame manier in te richten.
De mensen in het taakveld werken vaak samen met andere collega’s in de directie Milieu & Leefomgeving. Zo is er vaak overleg met de helpdesk van Bodem+ en van Infomil. De meest vreemde vragen komen hier binnen. Een vragensteller vroeg bijvoorbeeld: "Hoe zit het nu als je misselijk bent en moet overgeven, mag dat dan in de gootsteen of toilet of moet dat in de GFT-afvalbak?” Voedselresten mogen in Nederland immers niet op het riool geloosd worden.
Andere voorbeelden van samenwerking zijn het programma Milieutechnologie op het gebied van innovatie; de SMOM regeling en het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling voor duurzaam inkopen; en het Klimaatprogramma met de gemeenteadviseurs.